Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
REGULAMIN
Regulamin korzystania z portalu internetowego e-Audiologia
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz ramowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez specjalistyczny serwis internetowy e-Audiologia zwany dalej Portalem.
 2. Celem portalu medycznego e-Audiologia jest udostępnienie Użytkownikom systemu wspomagającego diagnostykę słuchu.
 3. Użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
  2. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz właściciela portalu oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu;
  3. Portal – posiadający charakter medyczny serwis e-Audiologia, figurujący pod adresem internetowym http://www.e-audiologia.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom przeprowadzenie badania, monitorowanie słuchu i konsultacje on-line oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną;
  4. Zespół e-Audiologia – redaktorzy i lekarze, tworzący i koordynujący portal od strony merytorycznej i technicznej;
  5. Rejestracja – proces polegający na podaniu przez Użytkownika danych tj.: adres email i hasło, celem stworzenia indywidualnego konta, umożliwiającego korzystanie z zasobów Portalu;
  6. Logowanie – proces polegający na uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się, a następnie podaniu loginu i hasła w okienku logowania, co uprawnia do korzystania z Portalu;
  7. Moje dane – dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i późniejszych czynności, podejmowanych celem uzyskania opisu wyników przeprowadzonych badań i konsultacji lekarskich. Użytkownik sam dobrowolnie decyduje o podaniu informacji na swój temat;
  8. Wywiad lekarski – przeprowadzony w formie ankiety wywiad odnośnie stanu zdrowia Użytkownika chcącego uzyskać opis przeprowadzonych wyników badania. Użytkownik podaje informacje dobrowolnie i zgodnie z prawdą.
  9. Wykonanie badania – proces, w którym Użytkownik, ściśle z zamieszczonymi na stronach Portalu wskazówkami, za pomocą słuchawek podejmuje czynności mające na celu diagnostykę słuchu.
 4. Właścicielem portalu medycznego e-Audiologia jest przedsiębiorstwo Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski, z siedzibą w Radwanicach, przy ul. Gwiaździstej 23/1 lok. 2. Firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej REGON: 020704369, posługuje się numerem NIP: 898-202-30-46.
 5. Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski oraz Zespół e-Audiologia działa zgodnie ze standardami etycznymi fundacji Health On the Net (zasady HON Code), uznanymi w środowisku medycznym (stosowanie m. in. reguły rozgraniczenia promocji i reklamy od informacji profesjonalnych).
§2 USŁUGI ŚWIADCZONE W PORTALU MEDYCZNY
 1. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez przedsiębiorstwo Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Możliwość korzystania z usług Portalu - dostępnych w Internecie pod adresem http://www.e-audiologia.pl - posiadają zarejestrowani użytkownicy po wcześniejszym zalogowaniu.
 3. Usługi świadczone przez Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski mogą być płatne bądź bezpłatne.
 4. Usługę bezpłatną stanowi badanie on-line, obejmujące testy: audiometria tonalna, test wyrównania głośności, audiometria mowy, audiometria mowy w szumie. Użytkownik otrzymuje wygenerowane przez profesjonalny program informatyczny wyniki badań. Szczegółowy opis postępowania przed i w trakcie badania znajduje się na stronie głównej Portalu w zakładce „o Badaniu".
 5. Usługę płatną stanowią konsultacje on-line. Obejmuje ona opis wyników badania oraz szczegóły dalszego postępowania.
  1. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest wypełnienie zgodnie z prawdą informacji na temat stanu zdrowia użytkownika (wywiad lekarski).
  2. Płatności dokonuje się postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach Portalu.
  3. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym właściciela Portalu.
  4. Konsultacji on-line udziela lekarz medycyny, w ciągu jednego dnia roboczego od momentu pojawienia się całości wymaganej kwoty na rachunku bankowym właściciela Portalu.
  5. Zespół e-Audiologii dokłada wszelkich starań celem świadczenia usług najlepszej jakości. Konsultacje udzielane są w najlepszej wierze i zgodnie z informacjami uzyskanymi na temat stanu zdrowia Użytkownika.
  6. Uzyskane za pośrednictwem usługi badania on-line oraz konsultacja on-line informacje nie stanowią diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. Mają jedynie charakter dodatkowy i z całą pewnością nie mogą zastąpić klasycznej wizyty u lekarza.
§3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikiem usług oferowanych przez portal e-Audiologia może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Wypełnienie formularz rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie podanych informacji przez Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski, w celach związanych z działaniem przedsiębiorstwa, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DzU z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 4. Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.
§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
 2. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:Dz U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, aktualizacji swoich danych osobowych, usunięcia, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdy Użytkownik może tego dokonać, wysyłając swój sprzeciw listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konta poczty elektronicznej Użytkowników mogą być wykorzystane przez portal e-Audiologia w celach informacyjnych i marketingowych (wysyłanie wiadomości o charakterze promocyjnym).
§5 OBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w portalu e-Audiologia usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
  2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);
  3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;
  4. nieumieszczania stopek reklamowych innych darmowych witryn WWW;
  5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;
  6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.
§6 PRAWA WŁAŚCICIELA PORTALU
 1. Przedsiębiorstwo Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski zastrzega sobie prawo do:
  1. decydowania o zawartości serwisu oraz do dokonywania w nim dowolnych zmian i modyfikacji bez podania przyczyny, ale w miarę możliwości po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronach Portalu;
  2. częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do zasobów portalu e-Audiologia użytkownikowi, który naruszył niniejszy Regulamin działając niezgodnie z jego postanowieniami;
  3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Portalu;
  4. okresowego zawieszania działalności Portalu lub jego niektórych funkcjonalności;
  5. zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników (wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania); przy czym użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług Portalu, gdy nie zaakceptuje aktualnego Regulaminu.
§7 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski oraz Zespół e-Audiologia oświadcza, że nie świadczy usług medycznych w rozumieniu prawa i nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. formę i sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu, a w szczególności z udostępnionych kont umożliwiających przeprowadzenie badania on-line;
  2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym;
  3. konsekwencje dostępu do Portalu osób trzecich, którym Użytkownicy udostępnili hasło i login, lub, którzy w inny sposób weszli w ich posiadanie;
  4. konsekwencje i szkody wynikające z zastosowania informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów i konsultacji;
  5. konsekwencje i szkody związane z jakością usług oferowanych przez operatorów sieci teleinformatycznych oraz firm trzecich, które od strony technicznej obsługują portal e-Audiologia.
§8 PRAWA AUTORSKIE
 1. Nazwa „e-Audiologia" jest chronioną prawnie nazwą i znakiem towarowym będącym własnością przedsiębiorstwa Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski.
 2. Jakiekolwiek używanie nazwy „e-Audiologia" jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela, chyba że zaznaczono inaczej.
 3. Jakakolwiek część zasobów portalu medycznego e-Audiologia nie może być publikowana i rozpowszechniana bez zgody przedsiębiorstwa Technologie Informatyczne w Medycynie; Praktyka Lekarska Marcin Masalski.
 4. Użytkownicy Portalu uprawnieni są do wykorzystywania udostępnianych treści, usług, oprogramowania wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2009 r.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
 3. Regulamin obowiązuje użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronie portalu medycznego e-Audiologia.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu, polityki bezpieczeństwa oraz korzystania z serwisu prosimy kierować emailem na adres biuro@e-audiologia.pl.

Do góry
Dowiedz się więcej o nas
O e-AUDIOLOGII
Dowiedz się więcej jak chronimy Twoje dane w POLITYCE PRYWATNOŚCI